کد فرودگاهی

برای شناسایی و مشخص کردن فرودگاه‌ها برای هرکدام کد ویژه‌ای بکار می‌رود. این کدها بصورت سرواژه درست می‌شوند.

برای کدگذاری فرودگاه‌ها دو سامانه بکار می‌رود:

* کد فرودگاهی یاتا (IATA) (که معروفیت بیشتری دارد)
* کد فرودگاهی ایکائو (ICAO)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.