کاشی‌سازی برخالی

کاشی سازی برخالی: کاشی سازی‌ای است که در آن ویژگی برخالی باشد.

مفاهیم آغازین: برخال: برخال یک نگاره یا پیکره است که دارای ویژگی خودهمانندی در مقیاسهای گوناگون است درحالیکه این مقیاسها با هم پیوند ریاضیاتی داشته باشند. برای نمونه اگر فردی بخش ویژه‌ای را برگزیند و دید را بر آن ۵ بار نزدیکتر کند (زوم کند) شکل دقیقآ همان شکل پیش باشد.

نیا-کاشی (prototile): نیاکاشی یا کاشی آغازین کاشی‌ای است که همه کاشیهای دیگر در کاشی کاری ما با آن همانند اند یعنی همان فرم را دارا هستند اما الزامآ با آن هم اندازه نیستند.

تارُک (vertex): نقطه‌ای است که سه کاشی یا بیشتر به هم می‌رسند. تارک یک کاشی آن نقطه است که دو پهلوی یک کاشی به هم می‌رسند.

تکینگی (singularity): نقطه‌ای است که در آن کاشیها بی نهایت کوچک و ریز می‌شوند یعنی هر محدوده مرزدار که دارای تکینگی باشد دارای بی نهایت کاشی خواهد بود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.