پژوهشکده

به هر کدام از بخش‌های یک پژوهشگاه که در زمینه یا رشته ویژه‌ای پژوهش کرده و کار بر روی موضوع و رشته ویژه‌ای را دنبال می‌کنند پژوهشکده گفته می‌شود. همانگونه که دانشکده زیرشاخه‌ای از یک دانشگاه است پژوهشکده نیز زیرشاخه‌ای از یک پژوهشگاه به شمار می‌رود. {مدرک}

== فهرست پژوهشکده‌های ایران ==

* پژوهشکده آمار
* پژوهشکده شهید رضایی
* پژوهشکده شریعت
* پژوهشکده بیمه
* پژوهشکده رویان
* پژوهشکده پردازش هوشمند علائم

[پژوهشگاه نیرو] [پژوهشگاه ملی مخابرات] [پژوهشگاه صنعت نفت ایران] [پژوهشکده تحقیقات فضایی] [پژوهشکده هوا فضا]

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.