هات

هات یا ها واژه فارسی به معنی فصل و بخش یک کتاب است. این واژه در اوستا به گونهٔ هائیتی و در سانسکریت ساتی و در زبان پهلوی هات می‌باشد. در کتاب اوستای زرتشت به هر یک از بخش‌های هفتاد و دوگانهٔ یسنا، هات گفته می‌شود.

گات ها سرودهٔ زرتشت از هات ۲۸ یسنا آغاز می‌شود و به طورکلی شامل ۱۷ هات است.

== منابع ==

* رضی، هاشم. اوستا. تهران:سازمان انتشارات فروهر، ۱۳۶۳

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.