فهرست پژوهشگاه‌های دریایی ایران

فهرست پژوهشگاه‌های دریایی ایران از این قرار است:

* دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (تهران)
* پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریا (اصفهان)
* مؤسسه تحقیقات شیلات ایران
* مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
* مرکز تحقیقات مهندسی فارس
* مرکز توسعه فنآوری صنایع دریایی دانشگاه صنعتی شریف
* مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری
* معاونت تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا
* مرکز مطالعات و پژوهشهای خلیج فارس – دانشگاه خلیج فارس
* مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی ج.ا.ا
* پژوهشکده زیرسطحی اصفهان
* پژوهشکده هوا-دریا (شیراز)
* مرکز تحقیقات آب وابسته به وزارت نیرو
* مرکز ملی اقیانوس‌شناسی
* معاونت تحقیقات و جهاد خود کفایی نیروی دریایی ارتش

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.