صنایع دریایی

صنایع دریایی شاخه‌ای از صنایع هستند که به فراوری و تولید ناوهای گوناگون و همه ابزار و نیازمندی‌های پیونددار با ناو، ناوبری، دریانوردی، خدمات بندری و ماهی‌گیری می‌پردازند.

سازمان‌های پیونددار با صنایع دریایی در ایران را می‌توان به این دسته‌ها بخش کرد:

* آموزشگاه‌های دریایی ایران

* انجمنهای دریایی ایران

* شرکتهای مشاوره و مهندسی دریایی

* پژوهشگاه‌های دریایی ایران

* شیلات

* بنگاه‌های رده بندی و بازرسی دریایی ایران

* بندرها و مناطق ویژه اقتصادی دریایی

* سازمانها، نهادها و ارگانهای ایران

* شرکتهای ترابری و خدمات بازرگانی ایران

* شرکتهای نفتی دریایی ایران

* مراکز صنعتی دریایی ایران

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.