سنگپوز

بخشی از خشکی که در دریا، دریاچه، یا هر پدیدهٔ آبی دیگری پیش رفته باشد را سنگپوز می‌گویند.

== منبع ==

جعفری، عباس، فرهنگ بزرگ گیتاشناسی، تهران چاپ دوم ۱۳۷۲.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.