سنگزایی

عمدتآ پدید آمدن سنگها به ویژه سنگهای آذرین را سنگزایی می‌گویند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.