سرمازیست‌شناسی

سرمازیست شناسی (cryobiology) دانش پژوهش بر جانداران در دماهای بسیار پایین است. شاخه‌های این دانش عبارت‌اند از:

* سرماداری (cryopreservation)
* سرمازیستی (cryonics)

== منبع ==

Wikipedia contributors, “Cryobiology,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryobiology&oldid=206456905

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.