زبان‌های ایرانی شرقی

تبارشناسی زبانهای ایرانی شاخه شرقی:

* هندواروپایی/هندوایرانی/ایرانی/شرقی/شمال شرقی/سغدی/یغنابی
* هندواروپایی/هندوایرانی/ایرانی/شرقی/شمال شرقی/سکایی غربی/آسی
* هندواروپایی/هندوایرانی/ایرانی/شرقی/شمال شرقی/سکایی شرقی/پشتو
* هندواروپایی/هندوایرانی/ایرانی/شرقی/شمال شرقی/سکایی شرقی/پامیری/شغنی، یزغلامی
* هندواروپایی/هندوایرانی/ایرانی/شرقی/شمال شرقی/سکایی شرقی/پامیری/سنگلجی-اشکاشمی
* هندواروپایی/هندوایرانی/ایرانی/شرقی/شمال شرقی/سکایی شرقی/پامیری/وخی

پشتو در افغانستان و پاکستان رایج است. آسی در آستیا، یغنابی در مرکز و زبان‌های پامیری در شرق تاجیکستان رایجند. یکی از زبان‌های پامیری در گوشهٔ غربی چین هم صحبت می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.