رویه

در برنامه‌سازی کامپیوتر، رَویه مجموعهٔ دستورالعمل‌هایی برای انجام دادن یک عمل مشخص است. با فراخوانی رویه دستورات آن اجرا می‌شوند.در دانش رایانه، زیرروال، زیرتابعی را می‌گویند که حاوی زیرتابع دیگری است. زیرتابع پس از پیدا شدن دستور فراخوانی در حافظه کپی می‌شود دستورات برنامه که فراخوانی شده تا خاتمه زیر تابع کنترل می‌شوند و پس از فراخوانی، کنترل به دستور بعدی می‌رود. بخشی از برنامه که تابع مورد نظر را انجام می‌دهد و در هر زمان از داخل برنامه اصلی قابل فراخوانی است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.