اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات میپردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.

از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده می‌شود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته‌است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

== اقتصاد خرد ==

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها می‌پردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. به صورت مشابهی به شرکت‌های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمایه و کار، و تولید کنندگان محصول نگاه میکند. اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و…) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند. منبع:اقتصاد خرد۱و۲ دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی-مبانی علم اقتصاد- اقتصاد خرد- اقتصاد کلان -دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی

== اقتصاد کلان ==

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه بررسی اقتصاد جهانی را اقتصاد بین‌الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی، توازن تراز بازرگانی خارجی، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، مخارج و درآمدهای دولت، رکود اقتصادی، بحران اقتصادی، بیکاری، و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. منبع:نظریه ها وسیاست ها در اقتصاد کلان- دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی فقر و تبعیض به دلیل بررسی در سطح خانوار از مباحث اقتصاد خرد میباشد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته‌است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده‌است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

== زیر شاخه‌های علم اقتصاد ==

* اقتصاد رسانه
* اقتصاد سیاسی
* اقتصاد بین‌الملل
* اقتصاد رفاه
* مالیه
* اقتصاد کشاورزی
* اقتصاد صنعتی
* اقتصاد عمومی
* اقتصاد منابع طبیعی
* اقتصاد محیط زیست
* اقتصاد سنجی
* اقتصاد انرژی
* فلسفه اقتصادی
* اقتصاد توسعه
* اقتصاد شهری
* اقتصاد منطقه‌ای
* اقتصاد بخش عمومی
* اقتصاد مدیریت
* اقتصاد منابع پایان پذیر
* اقتصاد منابع تجدید پذیر
* اقتصاد خرد
* اقتصاد کلان
* برنامه ریزی اقتصادی
* اقتصاد ریاضی
* اقتصاد مهندسی
* اقتصاد نظری
* اقتصاد بازرگانی
* اقتصاد حمل و نقل
* تاریخ عقاید اقتصادی
* نظامهای اقتصادی
* فلسفه اقتصاد
* اقتصاد آموزش و پرورش
* اقتصاد سلامت
* اقتصاد ورزش
* بودجه ریزی
* اقتصاد جمعیت
* اقتصاد جنگل

== مکاتب اقتصادی ==

* اخلاق گرایی اقتصادی (مکتب اسکولاستیک)
* مکتب سوداگری (مرکانتیلیسم)
* مکتب اصالت طبیعت (فیزیوکراسی)
* مکتب اقتصادی کلاسیک (سنت‌گرایی اقتصادی)
* مکتب نهادگرایی
* مکتب تاریخی قدیم
* سوسیالیسم تخیلی
* سوسیالیسم علمی
* سوسیالیسم رقابتی
* سوسیالیسم اقتصادی
* نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
* مکتب کینز
* نئو لیبرالیسم
* نیو کینزیسم
* مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
* کلاسیک‌های جدید جدید
* کینز گرایان جدید
* ساختارگرایان
* مکتب اتریش
* مکتب طرفداران طرف عرضه
* مکتب دورهای تجاری حقیقی
* نظریات اقتصادی حکیمان یونان باستان
* ورزش و اقتصاد

== جستارهای وابسته ==

* پول واحد اسلامی
* اقتصاد ایران
* سرمایه‌داری
* بازار
* بازاریابی
* بانک
* بهره‌وری
* فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی
* علوم مدیریت
* اصناف
* فقر
* اقتصاد بدون پول

== پانویس ==

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.