اسپنتمان

اِسپنتمان (در فارسی نو سپنتامنش یعنی [دارای] اندیشهٔ پاک، والا، مقدس) نام خاندان زرتشت پیامبر ایرانی بود. در گاهان (سرودها)، هفت بار از زرتشت تنها با این نام یاد شده است.

برخی از پژوهندگان اسپنتمان را نام نهمین نیای زرتشت می‌دانند.{ابهام} خویشان و بستگان زرتشت با لقب سپنتامنشان (اسپتمانیان) معروف بودند (نگا: گاهان، یَسنه ۵۳، بند ۳).

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.