فتحی درباره نقش صابر عبدلی در فصل سوم “شهرزاد” گفت:صابر عبدلی در ادامه فصل دو پیش می رود و شخصیت همان چیزی که هست را بازی می کنم، اما نسبت به تفاوت هایی که این نقش در فصل دو و سه با هم دارند از آنجایی که من خودم...