ماه: فوریه 2015

توجه به سر برادر

حضرت زینب کبرى (س ) توجه به سر برادر نمود، حضرت به او فرمود: ((یا اختاه اصبرى فان الله معنا))؛ خواهر جان ، صبر کن که خدا با ماست .در سرالاسرار (ص ۳۰۶)، و نیز منهاج الدموع (ص ۳۸۵) و کتاب عوالم (ص ۱۶۹) آمده که منهال گفت : سوگند...

دیدن صحنه دلخراش

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْزینب (س ) از کجاوه روى آورده سر برادرش را دید و به سختى پیشانى خود را به چوب جلو کجاوه زد، تا اینکه دیدم خون از زیر مقنعه و روسرى او بیرون مى شد، و تکه پارچه اى را به آن خون اشاره نمود، یعنى...