۲ (میلادی)

> این مقاله درباره سال دو میلادی است. {دیگر کاربردها|دو}

سال دو میلادی دومین سال در تقویم گریگوری است.

== رویدادها ==

* آریوبرزن دوم شاه ماد آتروپاتن به پادشاهی ارمنستان رسید.
* دیدار قیصر روم گایوس سزار بر کرانه رود فرات با شاه پارتی ایران.
* پوبلیوس آلفنوس واروس و پوبلیوس وینیسیوس به مقام رایزن رومی رسیدند.

== زادروزها ==

* آپولوی تیانایی، فیلسوف و ریاضیدان یونانی

== درگذشت‌ها ==

* قیصر روم لوسیوس سزار پسر مارکوس ویپسانیوس آگریپا و ژولیا

== منبع ==

Wikipedia contributors, “2,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2&oldid=206730397

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.