۱۹۴۴ (میلادی)

== رویدادها ==

=== جنگ جهانی دوم ===

==== ژانویه ====

* ۴ ژانویه –
* ۵ ژانویه –
* ۱۷ ژانویه –
* ۲۰ ژانویه –
* ۲۲ ژانویه –
* ۲۷ ژانویه –
* ۲۹ ژانویه –
* ۳۰ ژانویه –
* ۳۱ ژانویه –

==== فوریه – مارس ====

* ۳ فوریه –
* ۷ فوریه –
* ۱۴ فوریه –
* ۱۵ فوریه –
* ۱۷ فوریه –
* ۲۰ فوریه –
* ۲۰ فوریه –
* ۲۹ فوریه –
* ۱ مارس –
* ۱۰ مارس –
* ۱۵ مارس –
* ۱۸ مارس –
* ۲۴ مارس –

==== مه ====

* ۵ مه –
* ۱۷ مه –
* ۱۸ مه –
* ۱۸ مه –

==== ژوئن ====

* ۴ ژوئن –
* ۵ ژوئن –
* ۵ ژوئن –
* ۶ ژوئن –
* ۹ ژوئن –
* ۱۰ ژوئن –
* ۱۳ ژوئن –
* ۱۵ ژوئن –
* ۲۲ ژوئن –
* ۲۵ ژوئن –

==== ژوئیه – اوت ====

* ۹ ژوئیه –
* ۱۷ ژوئیه –
* ۱۸ ژوئیه –
* ۲۰ ژوئیه –
* ۲۱ ژوئیه –
* ۲۵ ژوئیه –
* ۱ اوت –
* ۱۲ اوت –
* ۱۲ اوت –
* ۱۵ اوت –
* ۲۴ اوت –

==== سپتامبر ====

* ۲ سپتامبر –
* ۴ سپتامبر –
* ۸ سپتامبر –
* ۸ سپتامبر –
* ۱۱ سپتامبر –
* ۱۷ سپتامبر –
* ۱۹ سپتامبر –
* ۲۶ سپتامبر –

==== اکتبر ====

* ۲ اکتبر –
* ۵ اکتبر –
* ۹ اکتبر –
* ۱۴ اکتبر –
* ۱۸ اکتبر –
* ۲۰ اکتبر –
* ۲۰ اکتبر –
* ۲۳ اکتبر –
* ۲۵ اکتبر –

==== نوامبر – دسامبر ====

* ۱۲ نوامبر –
* ۱۹ نوامبر –
* ۲۴ نوامبر –
* ۲۵ نوامبر –
* ۲۶ نوامبر –
* ۱۶ دسامبر –
* ۱۶ دسامبر –
* ۱۷ دسامبر –
* ۲۴ دسامبر –
* ۲۶ دسامبر –
* ۲۹ دسامبر –
* ۳۱ دسامبر –

=== رویدادهای دیگر ===

==== ژانویه – ژوئیه ====

* ۵ ژانویه –
* ۲۶ فوریه –
* ۱ مارس –
* ۴ مارس –
* ۳۰ مه –
* ۱۷ ژوئن –
* ۱۷ ژوئیه –

==== اوت – نوامبر ====

* ۴ اوت –
* ۵ اوت –
* ۷ اوت –
* ۹ اوت –
* ۲ سپتامبر –
* ۲ اکتبر –
* ۸ اکتبر –
* ۱۰ اکتبر –
* ۷ نوامبر –
* ۲۲ نوامبر –

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.