گربه کیسه‌دار

گربه کیسه‌دار که بومی استرالیا است همانند باقی گربه‌ها زندگی می‌کند با این تفاوت که بچه‌های خودرا درکیسه‌ای شیر می‌دهد تا کامل شوند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.