کتاب کوچه

کتاب کوچه عنوان فرهنگ‌نامه‌ای است به کوشش احمد شاملو شاعر و نویسنده معاصر ایرانی و آیدا سرکیسیان، همسرش، که در چندین جلد به عنوان دایره‌المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران تدوین شده‌است. این کتاب هنوز کامل نشده و چاپ مجلدات آن به پایان نرسیده‌است.

== مجلدات چاپ شده ==

# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر اول آ)، (۱۳۵۷) و (۱۳۷۸)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر دوم آ)، (۱۳۵۸) و (۱۳۵۹)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر سوم آ)، (۱۳۵۹) و (۱۳۶۰)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر اول الف)، (۱۳۶۱)، چاپ پنجم (۱۳۸۸)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر دوم الف)، (۱۳۶۲)، چاپ پنجم (۱۳۸۹)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر سوم الف)، (۱۳۶۲)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر چهارم الف)، (۱۳۷۲)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر پنجم الف)، (۱۳۷۵)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر اول ب)، (۱۳۷۷)، چاپ چهارم (۱۳۸۷)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر دوم ب)، (۱۳۷۷)، چاپ چهارم (۱۳۸۸)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر سوم ب)، (۱۳۷۷)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر اول پ)، (۱۳۷۸)، چاپ سوم (۱۳۸۵)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر دوم پ)، (۱۳۷۸)، چاپ سوم (۱۳۸۷)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر اول ت)، (۱۳۷۹)، چاپ سوم (۱۳۸۷)
# کتاب کوچه، انتشارات مازیار، (دفتر دوم ت و اضافات)، (۱۳۸۰)، چاپ سوم (۱۳۸۷)

== مجلدات و چاپهای دیگر ==

== منابع ==

== پیوند به بیرون ==

* انتشار کتاب کوچه ادامه می‌یابد

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.