کاتیون

به یونهای با بار مثبت کاتیون می‌گویند.

== عناصر کاتیون‌ساز ==

پاره‌ای از عناصر نظیر بیشتر فلزات، تنها قادر به یون مثبت (کاتیون) هستند و یون منفی آن‌ها وجود ندارد.

== کاتیون‌های معمول ==

== جستارهای وابسته ==

* آنیون
* فلز
* یون
* الکترون‌
* بار الکتریکی

== منابع ==

* Peter Atkins and Julio de Paula, Physical chemistry, W. H. Freeman; 8th edition, U.S.A, 2006
* Chemistry: Concepts and Problems by: Clifford C. Houk and Richard Post- John Wiley and sons Inc.- U.S.A.- 1977

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *