پداگوژی و تعلیمات سرپرستی

پداگوژی و تعلیمات سرپرستی نام یکی از دوره‌های حرفه‌ای در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ایران است. این سازمان خود بخشی از وزارت کار و امور اجتماعی است.

این دوره حرفه‌ای از سه دوره آموزشی تشکیل شده است:

* الف – دوره‌های پداگوژی برای مربیان تازه‌استخدام و دوره‌های بازآموزی و ارتقا مهارت برای مربیان شاغل.
* ب – دوره‌های ویژه برای مربیان و کارکنان سازمانها و نهادها بر حسب تقاضا.
* ج – دوره‌های پداگوژی مربوط به مربیان که در دوره‌های کاردانی و کارشناسی شرکت می‌نمایند
* د – اجرای همایشهای تخصصی دوره‌های آموزشی

== خلاصه عناوین آموزشی ==

* الف – پداگوژی شامل

برنامه ریزی آموزشی و درسی – روشها و فنون تدریس – فناوری و رسانه‌های آموزشی – ارزشیابی و اندازه گیری در آموزش – مدیریت آموزشی –

* ب – تعلیمات سرپرستی شامل

بهبود روشها – آموزش ضمن کار – روابط کار – حفاظت و ایمنی در کار – ارتباطات –

== پیوند به بیرون ==

وب‌گاه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برنامه درسی اشتباه خورده. از پداگوژیهای جدید نامی‌برده نشده مثل پداگوژی در هزاره سوم.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.