پارسنگ

پارسَنگ یا بالاست قطعات شکسته شده سنگ است که روی بستر راه آهن ریخته می‌شود تا از لغزیدن خط آهن جلوگیری کرده و ایجاد تعادل برای ریل‌ها کند. پارسنگ‌ها همچنین آب‌های بارشی را رد می‌کنند و باعث زهکشی مسیر راه آهن می‌شوند.

نوعی از خطوط آهن هم هست که در آنها پارسنگ بکار نرفته و به خط آهن بی‌پارسنگ معروفند.

پارسنگ همچنین مفهومی است در وزن کردن با ترازو.

== منابع ==

* Wikipedia contributors, “Track ballast,” Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Track_ballast&oldid=188664555 (accessed February 17, 2008).

* مصوبات فرهنگستان زبان فارسی در زمینه ترابری.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.