ولوالجی

ولوالجی، ابوعبدالله محمد بن صالح، از شاعران دورهٔ سامانی است.

از ولوالجی اشعار زیادی باقی نمانده است و آنچه نقل شده است در تذکره‌های مختلف بوده است. اما منوچهری از او به عنوان یکی از استادان کهن یاد می‌کند.

== زادگاه ==

زادگاه والوالجی شهر والوالج است، که وروالیز، وروالیج و ورجان هم خوانده می‌شود و در استان بدخشان نزدیک بلخ بوده است. به همین دلیل او را بدخشانی نیز می‌خوانند. والواج در واقع بین بلخ در استان بدخشان و تالقان(طالقان) در استان تخار در افغانستان است.

== اشعار ==

=== شکر در میان دو گل ===

=== زلف و رخسار ===

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.