واگن خدمت

واگن انتهایی قطار برای استراحت یا انجام وظیفه مأموران موظف قطار.

== منبع ==

فرهنگستان زبان فارسی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.