واژه‌شناسی

واژه‌شناسی بررسی و شناخت اجزاء یک واژه مانند تکواژها و وندها و پسوندهای تصریفی است.

== منابع ==

* توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، مولف: محمد رضا باطنی، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ پنجم ۱۳۷۳

تجزیه و تحلیل ریشه‌شناسی واژه‌های انگلیسی: واژک‌های یونانی. امیر حسین البرزی. اماده سازی و تدوین: موسسه اموزش عالی ازاد پارسه. لیتوگرافی و چاپ و صحافی: علامه طباطبائی. تهران. ۱۳۸۶ Alborzi, A.H.(۱۳۸۶).Etymological Analysis of English Words: Greek Morphemes.Tehran: Parseh Institute. Allameh Tabataba’e Pub

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.