واپاشی

واپاشی به اصطلاحی در فیزیک می‌گویند که ماده‌ای بنیادی تبدیل ماده‌ای تبدیل به مادهٔ بنیادی دیگری می‌شود مانند واپاشی بتا که در آن نوترون تبدیل به پروتون، الکترون و نوترینو می‌شود عمر متوسط نوترون ۹۱۸ ثانیه است واپاشی‌های دیگر زیادی نیز داریم مانند واپاشی مواد رادیو اکتیو مانند هیدروژن، تریتیوم، اورانیوم و … نیمه عمر به مدت زمانی می‌گویند که جرم عنصر رادیو اکتیو به نصف برسد و عمر متوسط به زمانی می‌گویند که ماده به ۳۶ در صد مقدار اصلی خود برسد عدد ۳۶ درصد معکوس عددe پایه لگاریتم طبیعی می‌باشد

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.