هیدروکربن

هیدروکربن‌ها، در دانش شیمی، موادی هستند که در ساختار مولکولی آنها تنها عناصر کربن و هیدروژن شرکت دارند.

== انواع هیدروکربن‌ها ==

– آلکان‌ها: هیدرو کربن‌هایی هستند که در آن‌ها هر اتم کربن با چهار اتم دیگر پیوند دارد به همین دلیل سیر شده هستند و به آن‌ها گاهی اوقات پارافین (یعنی ماده‌ای که میلی به واکنش ندارد) هم می‌گویند.

برای نام‌گذاری آن‌ها از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

تعداد اتم‌های کربن (به عدد یونانی) + پسوند (آن)

– آلکن‌ها: یک پیوند دوگانه کربن – کربن (C=C) دارند. سیر نشده هستند (می‌توانند هیدروژن بگیرند و سیر شوند)

برای نام‌گذاری آن‌ها از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

تعداد اتم‌های کربن (به عدد یونانی) + پسوند (ان)

– آلکین‌ها: یک پیوند سه گانه کربن – کربن دارد .

برای نام‌گذاری آن‌ها از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

تعداد اتم‌های کربن (به عدد یونانی) + پسوند (این)

– سیکلوآلکان‌ها:

دستور نام‌گذاری: سیکلو + نام آلکان

– سیکلوآلکن‌ها:

دستور نام‌گذاری: سیکلو + نام آلکن

؛ هیدروکربن‌های آروماتیک:

بنزن، تولوئن، زایلن و نفتالین از این خانواده هستند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.