هرکی

هَرَکی یکی از ایل‌های کرد ایران ساکن در کردستان ایران، کردستان عراق، و کردستان ترکیه است.

هَرَکی ایران بیشتر در منطقهٔ غربی استان آذربایجان غربی ایران ساکن است و زبان مردم این ایل کردی کرمانجی است. بزرگ خاندان ایل هرکی رشیدبیگ است. ایل هرکی به سه عشیره تقسیم می کردد:

۱- سیدان ۲- مندان ۳- سرهاتی که هریک دارای ریاست جداکانه و مستقل است.

عشیره سیدان بزرک عشیره بیروت حاتمی(فرزند شادرؤان محمد امین حاتمی/معروف جیجو)عشیره مندان بزرک عشیره افشین جهانکیری(فرزند شادروان امیرخان جهانکیری)عشیرهسرهاتی بزرک عشیره مهران نعمتی (فرزند شادروان احمدبیک نعمتی)عشیره سرهاتی در منطقه دشت بیل عشیره سیدان درمنطقه مرکور عشیرهمندان در منطقه ترکور ساکن میباشند که ایل هرکی در کشور عراق وترکیه نیز ساکن هستند که از این عشیرهها برکنده شده اند و در حال حاضر بیشتر به کشاورزی مشغولند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.