نشان‌گذاری

نشان‌گذاری به استفاده از یک زبان نشانه‌گذاری برای توصیف یک متن یا سند مشخص گفته می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.