نایب‌السلطنه

نایب‌السلطنه مقامی است که در دوره قاجار به بعضی از رجال دربار می‌دادند تا در غیاب شاه یا در ایام صغر سن شاه (درمورد احمدشاه) امور سلطنت را اداره کند.

نایب‌السلطنه‌های قاجار

* عباس میرزا
* کامران میرزا
* عضدالملک
* ناصرالملک ابوالقاسم خان قره‌گوزلو

در اواخر دوره پهلوی، محمدرضاشاه مقامی شبیه به این برای همسر خود فرح پهلوی در نظر گرفت.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.