ناصری‌ها

ناصری‌ها شیعیانی هستند که اخذ طریقت خود را از اسلام از زبان ناصرالحق اطروش گرفته‌اند. ناصر از نواده‌های حسین فرزند علی است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.