نارنجی

نارنجی رنگی است بین قرمز و زرد. رنگ نارنجی در یک طیف قابل رؤیت در طول موج حدود ۵۸۵–۶۲۰ نانومتر خودنمایی می‌کند. نارنجی یک فام ناب بر روی چرخ رنگ‌ها بشمار می‌آید.

== جستار وابسته ==

* فهرست نام رنگ‌ها

== منابع ==

Wikipedia contributors, “Orange (colour),” Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed October 13, 2008).{پایان چپ‌چین}

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.