مکاتب ادبی

نام مکاتب ادبی از این قرار است:

* مادی‌گرایی
* رمانتیسم
* کلاسیسیسم
* واقع‌باوری (رئالیسم)
* رئالیسم ابتدایی
* رئالیسم جادویی
* واقع‌باوری سوسیالیستی (رئالیسم سوسیالیستی)
* طبیعت‌گری (ناتورالیسم)
* دادائیسم
* سوررئالیسم
* حجمگری (کوبیسم)
* پارناس
* سمبلیسم
* ناتوریسم
* یگانه‌گرایی (اونانیمیسم)
* جهان‌گرایی (کوسموپولیتیسم)
* وریسم (واقع‌گری محض)
* مردمی‌گری (پوپولیسم)
* آینده‌گرایی (فوتوریسم)
* رمان نو (موج نو)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.