مهدی احمد

مهدی احمد فرزند آقا شریف وکیل دعاوی و نماینده رشت در دوره ۲۳ مجلس شورای ملی بود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.