مناطق شهری تهران

شهریور ۲۹ام, ۱۳۸۵ | Tags:

شهر تهران به ۲۲ منطقه شهرداری بخش شده است.

* منطقه ۱ شهرداری تهران
* منطقه ۲ شهرداری تهران
* منطقه ۳ شهرداری تهران
* منطقه ۴ شهرداری تهران
* منطقه ۵ شهرداری تهران
* منطقه ۶ شهرداری تهران
* منطقه ۷ شهرداری تهران
* منطقه ۸ شهرداری تهران
* منطقه ۹ شهرداری تهران
* منطقه ۱۰ شهرداری تهران
* منطقه ۱۱ شهرداری تهران
* منطقه ۱۲ شهرداری تهران
* منطقه ۱۳ شهرداری تهران
* منطقه ۱۴ شهرداری تهران
* منطقه ۱۵ شهرداری تهران
* منطقه ۱۶ شهرداری تهران
* منطقه ۱۷ شهرداری تهران
* منطقه ۱۸ شهرداری تهران
* منطقه ۱۹ شهرداری تهران
* منطقه ۲۰ شهرداری تهران
* منطقه ۲۱ شهرداری تهران
* منطقه ۲۲ شهرداری تهران

No comments yet.

TOP