معادله ابعادی

دیمانسیون یا معادله ابعادی: رابطه بین کمیتهای اصلی وکمیتهای فرعی را دیمانسیون یا معادله ابعادی گویند. در سیستم S.I. هفت کمیت اصلی وجود دارد وبرای هر کمیتی، دیمانسیون خاصی تعریف می‌شود. طول (L) جرم (M) زمان (T) دمای ترمودینامیکی (THETA) مقدار ماده (mol) شدت جریان الکتریکی (A) شدت جریان روشنایی (Cd)

== جستارهای وابسته ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.