مشروطه‌خواهان

گروهی از روشنفکر و آزاد اندیشان ایرانی که در سالهای پایانی پادشاهی ناصرالدین شاه سربرآوردند و خواهان برپایی عدالتخانه و قانون شدند.کوششهایشان سرانجام به انقلاب مشروطه انجامید.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.