مردبیزاری

مردبیزاری زدگی بیمارگونه و افراطی از جنس مرد است. با اینکه این حالت معمولاً در برخی زن‌ها پدید می‌آید ولی امکان اینکه برخی مردها، مردبیزار شوند نیز هست. برعکس مبحث زن‌بیزاری، روی پدیده مردبیزاری بدرستی بحث نشده و درباره آن پژوهش کمی صورت گرفته است. برخی نرگرایان بر این باورند که مردبیزاری در سی سال اخیر در جوامع غربی گسترش زیادی داشته است و به یک بیماری اجتماعی بدل شده و دلیل آن را تبلیغات فمینیستی می‌نامند. از سوی دیگر باور برخی فمینیست‌ها (مادین‌گرایان) اینست که مردبیزاری وجود ندارد درحالیکه زن‌بیزاری یک بیماری اجتماعی است. دسته دیگری متعلق به هر دو گروه مادین‌گرا و نرگرا، دگرجنس‌بیزاری را برآمده از “جنگ جنسیت‌ها” و این “جنگ” را نتیجه نقش و عملکرد سنتنی جنسیت‌ها می‌دانند.

== جستارهای وابسته ==

* زن‌بیزاری
* مردم‌گریزی
* فمینیسم
* جنسیت
* جنسیت‌گرایی
* تراجنسیت

== منابع ==

Wikipedia contributors، “Misandry،” Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Misandry&oldid=188729990

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.