مجلس مؤسسان

مجلس مؤسسان نام مجلسی است که در مواقعی خاص و برای تغییر قانون اساسی مشروطه تشکیل می‌شد. پس از استقرار مشروطیت در ایران سه بار مجلس مؤسسان در ایران تشکیل شد:

۱. مجلس مؤسسان اول که در سال ۱۳۰۴ ه‍.ش تشکیل شد و اصول قانون اساسی را برای انقراض سلسله قاجار و استقرار سلطنت پهلوی تغییر داد.

۲. مجلس مؤسسان دوم که در سال ۱۳۲۸ ه‍.ش تشکیل شد و ضمن افزایش اختیارات محمدرضا شاه پهلوی، حق انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به وی تفویض کرد.

۳. مجلس مؤسسان سوم که در سال ۱۳۴۶ ه‍.ش تشکیل شد و ضمن تعیین ملکه فرح پهلوی به نیابت سلطنت تا رسیدن ولیعهد شاهزاده رضا پهلوی به سن قانونی، تشکیل قانونی یک شورای سلطنت را در مواقع اضطراری (بیماری، غیبت و فوت پادشاه) پیش بینی نمود.

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.