قاسم خان تبریزی

میرزا قاسم خان تبریزی معروف به صور اسرافیل، پسر «میرزا حسن خان تبریزی» و گویا اصلاً از فارس بوده‌است. در دوره مظفرالدین شاه پیشکار امین حضرت تبریزی در امور بناخانه بود. در دوره مشروطیت به سرمایه او روزنامه صور اسرافیل تأسیس شد. پس از توپ بستن مجلس ۱۳۲۶ ه. ق. به اروپا رفت و در دوره سوم مجلس ۱۳۳۲ قمری از شهرستان شهریار وکیل گردید و در محرم ۱۳۳۴ ه. ق. با عده‌ای از تهران به قم مهاجرت کرد و بعد به استانبول رفت. در کابینه م. ق. مخبرالسلطنه در خرداد ۱۳۰۶ خورشیدی بدوا کفیل وزارت پست و تلگراف و هشت ماه بعد یعنی در ۲۳ دی ماه همین سال وزیر گردید. وزارتش تا سال ۱۳۱۱ خورشیدی طول کشید و چند سال بعد در گذشت.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.