فهرست گیاهان

فهرستی از نام گیاهان اعم از درختان، بوته‌ها، گل‌ها، علف‌ها و غیره. برای فهرست‌های جداگانه این فهرست‌ها را ببینید:

* فهرست درختان
* فهرست گل‌ها
* فهرست علف‌ها
* فهرست سبزیها
* فهرست گیاهان آپارتمانی

== ا ==

– ابی – ارزن جویباری – ارزن مردابی – ارزنی – ارس – ارمک – از بوتک – از گند – ازمک – ازملک – اسب‌واش – اسپرس تاج‌خروسی – اسپرک – اسپند – استبرق – اسفرزه – اسفناج باغی – اسفناج – اسفند – اسکبینه – اسکنبیل – اسلیخ – اشنان درختی – اشنان نمک – اشنان – اشنه ایرلندی – اشنه دریایی – اشنه – اشورک – افسنطین – اقاقیا – اکالیپتوس – الجاره (دقزدانه) – النا – امرود (گلابی وحشی) – اناغالیس – انبه – انجبار – انجیر – انجیلی – انچوچک – انگور توره – انگیون – اهو ماش زرد – اوری – اوشه – اویارسلام – آب‌بشقاب – آب‌بشقابی – آب‌تره – آتشک – آتشین – آجیل مزرعه – آدمک – آدونیس – آرالیا – آرتیشو – آرجون – آرناریا – آروکاریا – آزاد – آزالیا – آزربه – آزولا – آزولا – آزیل – آسمانی – آسه – آشیانک – آفتاب‌پرست – آفتاب‌پرست مزرعه‌روی – آگلونما – آلاله – آلو وحشی – آنغوزه – آوندول – آویز – آویشن

== ب ==

– باباآدم – بابونه رومی – بابونه شوشی – بابونه گاوی – بابونه – بادام هندی – گارون زنگی – بادام – بادامک – بادآورد – بادرنجبویه – بادیان – بارهنگ ابی – بارهنگ کبیر – بارهنگ – باریجه (قصنی) – بالنگون – باور – بچیروک – بداغ (شونگ) – برگ سنا – برنج ارزنی – برنجاف – برهان – بروکلی – بسپایک – بستان‌افروز – بطوش – بلندمازو – بلوط – بن سرخ – بنت قنسول سرخ‌برگه – بنگرو – بنگله – بنه – به‌دانه – بودوک – بوف‌تاج – بومادران – بونی – بیدار – بیدمشک – بیعار – بیلهر

== پ ==

– پاپریا – پاپیتال – پامچال – پانیکوم – پای گرگ – پتومک – پده – پرپهن – پرتورو – پرخ – پرسیاوشان – پرند – پروانش (پیچ تلگرافی) – پریا – پسته – پس‌مه‌ناژ – پلاخور – پلاس مورچه – پلم – پلوش – پنجه مریم – پنیر باد – پنیرک گلریز – پنیرک – پوتوس – پونه – پونه‌سا (قطرم) – پی‌تی‌راخ – پیچ کانگورو – پیچک صحرایی – پیچک – پیر بهارکی – پیر پاییزی – پیرگیاه – پیرو

== ت ==

– تاج‌خروس سفید – تاج‌خروس – تاجریزی – تاغ – تایله (تاغوت) – ترخون – ترات – ترب شیر – ترب وحشی – ترتیزک (سپندان) – ترشک مواج – ترنجبین – تمشک درختی – توت پایابی – توری – توسکا – توسکای ییلاقی – توله – توج

== ج ==

– جارو علفی – جاز – جعفری – جغجغه – جگرواش – جو دوسر – جو

== چ ==

– چالطاق – چای کوهی – چای – چاییر – چترک – چچم – چریش – چش – چشمه آله کو – چگرد – چمن گره‌ریش – چمن‌بز – چمنک – چندل – چنگکی – چوبک – چوچ – چوچاغ

== ح ==

– حرا – حسن یوسف – حلفه – حنظل

== خ ==

– خار غَشق – خاراگوش – خارپنبه – خارچرخه – خارخرون – خارخسک (نخودک) – خارخشت – خارشتر – خار عروس (گل چرخه‌ای) – خار لنگری – خار مریم – خار مقدس – خاکشیر – خبرآورک یاخبرچی – خربق – خردل بری – خردل سفید – خردل وحشی – خرزهره – خرفه – خرما – خرمندی (کلهو) – خطمی چینی – خطمی درختی – خنجری – خورشیدی – خوشاریزه – خولکیش – خونی‌واش – خیارک – خیزران – خینجوک

== د ==

– دارچین – دارگنده – دارمهر – داز – داغداغان – دانه قناری – درج – درخت عنبر – درخت گبر – درخت نوئل – درمشوک – درمنه دشتی – درمنه سیاه – درمنه کوهستانی – درمنه – دژگال – دغدغک – دم روباهک – دم عقربی – دم‌اسبی – دَنبلان – دیوخار

== ر ==

– رازک – رازیانه – راش (مرس) – راناس – رخشک – رژن (بخورک) – رملیگ – روناس – ریش میش – ریواس – ((رز))

== ز ==

– زالزالک – زبان‌گنجشک – زدو – زربین – زردان – زردچوبه – زردشاه‌تره – زرده‌چمن – زرشک – زلف شیطان – زنجبیل – زنگوله‌ای تیغالی – زنگی‌دارو – زنیان – زوفا – زولنگ – زیتون – زیروک – زیره

== ژ ==

– ژاره

== س ==

– سازو – ساماری – سبزی سگانه – سپستان – سداب – سدر – سربال – سرخ‌بر – سرخدار – سرمائی – سرو – سِریم – سریش – سقز – سگ‌انگور – سگ‌زبان – سلمه‌تره – سنا – سنبل‌الطیب – سنبنیج – سوختال – سورنجان – سوروف – سوزن‌چوپان کوهسری – سیاه‌اربه – سیاه‌دانه – سیاه‌فندق – سیاه‌مازو – سیاه‌ناو – سیرخرس – سیزاب – سیلن

== ش ==

– شالک (تبریزی سیاه) – شاه‌افسر – شاه‌پسند درختی – شاه‌تره – شب‌بوی صحرایی – شبدر – شبدرترشک – شِبرَم (گاوکشک) – شبه‌سرو – شقایق – شکرتیغال جنوبی – شکرتیغال – شلمبیگ – شن سنگ‌دانه – شنبلیله قلابدار – شنبلیله – شنکوک – شنگ – شور – شوکران کبیر – شوید – شویدی – شیان – شیرپنیر – شیرتلخک – شیرتیغک – شیرخشت – شیرین‌بیان – شیشعان

== ص ==

– صابونک

== ط ==

– طوق

== ع ==

– عاقرقرها (بابونه گاوی) – عروسک پشت پرده – عشقه – علد – علف آهو – علف خرس – علف شاخی – علف شوره – علف فرش – علف مار (کبر) – علف مبارک – علف هفت‌بند – عناب

== غ ==

– غازواش

== ف ==

– فراسیون – فرفیون – فندق – فسیل

== ق ==

– قاصد بهار – قدومه – قرنفل – قره‌خزک – قمیش – قیچ

== ک ==

– کاجیره – کادی – کاسنی زرد – کاسنی – کاکائو – کاکتوس – کاکوتی – کاندول – کاه مکی – کاهو – کبر – کتان گرمسیری – کتور – کتیرا – کرت (چش) – کرتس – کرته – کرتوس – کرفس – کرکو – کرگزنه – کرمازو – کسور – کلاغک – کلاه میرحسن – کلپوره – کلم – کلم وحشی – کلمک – کما – کملیر – کنار – کنجد – کندل – کنگر خوراکی – کنگر طلایی – کنگر فرنگی – کنگر گورخری – کنگر – کنگرگون – کهور پاکستانی – کهور – کهورک – کیسه کشیش – کیشدر – کیکم

== گ ==

– گاورس – گاوکشک – گراهانس – گردی – گرگ تیغ – گریفون – گز خوانسار – گز روغن – گز شاهی – گز – گزانگبین – گزنه – گزنه‌سا – گل انگشتانه – گل پوره – گل حنا – گل ختمی – گل خله – گل در – گل راسن – گل زرد – گل ساعتی – گل سرخ – گل صلح – گل عسلی – گل فیلی – گل قهرکنک – گل گاو زبان خوزستانی – گل گاوزبان – گل گندم خوزستانی – گل مغربی – گل مینا – گل نیلوفر – گل همیشه‌بهار – گلایول صحرایی – گلدباخیا – گلدر – گلدمی – گلرنگ مقدس – گلرنگ وحشی – گَندِواش – گون کتیرا (گون پنبه‌ای) – گون – گوه (چمیزک) – گیاه پلنگ‌کش – گیج – گیشتر

== ل ==

– لاتی – لاله چمنی – لاواند حقیقی (اسطوخودوس) – لباشیر – لعل کوهستان – لگجی – لور (کراک) – لویی جنوبی – لیلکی

== م ==

– مازوج – مامیران – مای‌مرز – مرزه – مرزه کوهی – مرغ شور – مرغ – مرمرشک – مرواریدی – مریم گلی – مریم‌گلی گرمسیری – مریم نخودی – مستور خوابیده – مشعلی – مشک – مشک طرامشک – مشگک – مُقُل – مگس‌گیر هرز – منداب – مه‌ناژ – مو – موچسب (پیچک دیواری) – موچه – مور – مورت – مورد – موز – موسیر – مویزک – میخک – میمونی بیابانی

== ن ==

– ناترک – ناخنک – نارگیل – ناگرد – نخل – نرگس – نرم جر – نسرین – نعل اسبی – نعناع کوهی – نعناع – نگونسر (پنجه مریم) – نمدار – نوک‌لکلکی – نی قلم – نی – نیشکر

== و ==

– ورث ابی – ورک – وشا – ولیسنریا – ون

== ه ==

– هزاراسپند – هلیله زرد – هلیله سیاه – همیشه‌بهار – هندوانه ابوجهل (حنظل)

== ی ==

– یاس آبی – یولاف – یونجه سکه‌ای – یونجه – یونجه باغی

== منابع ==

* فرهنگستان زبان فارسی.
* فهرست انواع گل‌ها و اطلاعات مربوط – سرزمین فناوری اطلاعا (مجموعه نگار سابق).
* عدل، احمدحسین، تقسیمات اقلیمی و رستنی‌های ایران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران ۶۲۶، سال ۱۳۳۹ خورشیدی.
* مرکز گردشگری دانشجویان ایران

== پیوند به بیرون ==

* نسخه پیچی گیاهی برای بیماریها – پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران

* آشنایی کامل با خواص گیاهان دارویی در وب‌گاه تبیان

* همه چیز در مورد گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
* اصول کلی در استفاده از داروهای گیاهی؛ اندازه‌ها و مقادیر و طرز تهیه و آماده کردن داروهای گیاهی و گیاهان دارویی برای استفاده
* گیاهان منطقه چغازنبیل
* مظفریان، ولی‌الله، فرهنگ نام‌های گیاهان ایران: لاتینی، انگلیسی، فارسی تهران: فرهنگ معاصر ۱۳۷۵.

== جستارهای وابسته ==

* فهرست درختان
* فهرست تیره‌های گیاهی
* گیاهان هرز ایران

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *