فهرست گونه‌های می

مرداد ۲۶ام, ۱۳۹۳ | Tags:

* می: شراب قرمز
* باده
* نبیذ: می‌خرما
* سیکی: می‌پرمایه و گیرا
* صهبا: می‌سفید
* مُل: لیکور، می‌معمولی را هم می‌گویند
* بگماز: گونه‌ای می
* عرق سگی : عرق گرفته شده از کشمش

No comments yet.

TOP