فهرست واحد پول کشورها

== منبع ==

* شناسنامه کشورهای جهان، موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۸۲

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.