فهرست مفاهیم ریاضی

فهرستی از مفاهیم دانش ریاضیات: بیشتر واژگان ریاضی بکار رفته در فارسی عربی هستند. فرهنگستان پیشین برای بخشی از آنها برابرهای فارسی وضع کرده بود که درون دوکمان می‌آید:

* احتمال
* احتمالات
* اعداد اصلی
* اعداد اصم
* اعداد اول
* اعداد پی-ادیک
* اعداد ترتیبی
* اعداد جبری
* اعداد حسابی
* اعداد حقیقی
* اعداد صحیح
* اعداد طبیعی
* اعداد کسری)
* اعداد گنگ
* اعداد گویا
* اعداد متعالی
* اعداد مختلط
* اعداد مرکب
* اکتونیون‌ها
* ایده‌های جدید
* آخرین قضیه فرما
* آمار
* آنالیز تابعی
* آنالیز ترکیبی
* آنالیز تصادفی
* آنالیز حقیقی
* آنالیز ریاضی
* آنالیز عددی
* آنالیز مختلط
* آنالیز هارمونیک
* بهینه‌سازی
* بینهایت
* ترکیبیات
* توپولوژی جبری
* توپولوژی دیفرانسیل
* توپولوژی
* ثابت‌های ریاضی
* جبر خطی
* جبر مجرد
* جبر
* حدس پوآنکاره
* حدس ریمان
* حدس گلدباخ
* حساب برداری
* حساب
* حسابان
* رمزنگاری
* ریاضیات گسسته
* ریاضیات مالی
* ریاضیات مالی
* ریاضیات متناهی
* ژئوریاضی
* سامانه‌های رایانه‌ای جبر
* سیستم‌های دینامیکی و نظریه آشوب
* عدد ای
* عدد پی
* عدد پی
* عدد
* فرایندهای تصادفی
* فرض پیوستار
* فهرست توابع
* قضایای ناتمامیت گودل
* قضیه اساسی جبر
* قضیه اساسی حسابان
* قضیه اساسی علم حساب
* قضیه اعداد بزرگ
* قضیه چهاررنگ
* قضیه حد مرکزی
* قضیه فیثاغورث
* کواترنیون‌ها
* لم زرن
* متری
* مثلثات
* مسائل جایزه‌ای هزاره
* معادلات دیفرانسیل
* نظریه اعداد
* نظریه بازی‌ها
* نظریه حلقه‌ها
* نظریه گالوا
* نظریه گراف
* نظریه گروه‌ها
* نظریه مجموعه‌ها
* نظریه محاسبات
* نظریه مقوله‌ها
* نظریه میدان‌ها
* هندسه اقلیدسی
* هندسه آفین
* هندسه برخالی
* هندسه ترکیبیاتی
* هندسه تصویری
* هندسه جبری
* هندسه دیفرانسیل
* هندسه فضایی
* هندسه مسطحه
* هندسه نااقلیدسی
* هندسه هذلولوی
* هندسه
* نظریه بازی‌های تصادفی
* جبر
* مثلثات
* هندسه
* معادله (همچند)
* متغیر
* مثلث (سه‌گوش)
* مثلث قائم‌الزاویه (سه‌گوش راستگوشه)
* مثلث متساوی‌الاضلاع (سه‌پهلوبرابر)
* مثلث متساوی‌الساقین (دوپهلوبرابر)
* قابل قسمت (بخش‌پذیر)
* تقسیم
* ضرب
* تفریق
* جمع
* مربع (چارگوش)
* ذوزنقه
* مستطیل
* زاویه
* زاویه حاده (تندگوشه)
* زاویه قائمه (راستگوشه)
* زاویه منفرجه (بازگوشه)
* متعامد
* ترانهاده
* تراگذری
* پوشا
* ماتریس
* حسابان
* تابع
* مشتق
* انتگرال
* حد
* تانژانت
* کتانژانت
* سینوس
* کسینوس
* مجانب

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *