فهرست فضانوردان

فهرستی از نام فضانوردان:

* یوری گاگارین
* والنتینا ترشکووا
* اسوتلانا ساویتسکایا
* آلن شپارد
* مایکل کالینز
* نیل آرمسترانگ
* ادوین آلدرین
* انوشه انصاری

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.