فهرست فرهنگ‌های فارسی

شهریور ۵ام, ۱۳۹۳ | Tags:

==فارسی به فارسی==

* لغتنامه دهخدا
* برهان قاطع
* فرهنگ معین
* فرهنگ تحفهالاحباب
* فرهنگ آنندراج
* فرهنگ عمید
* لغت فرس اسدی طوسی
* صحاح الفرس
* معیار جمالی
* فرهنگ جهانگیری
* مجمع الفرس (فرهنگ سروری)
* فرهنگ رشیدی
* فرهنگ انجمن آرای ناصری ( انجمن آرا )
* فرهنگ ناظم الاطبا
* فرهنگ نظام
* فرهنگ سخن
* فرهنگ معاصر فارسی
* فرهنگ نوبهار
* فرهنگ شیرخانی یا فوائدالصنایع

== فارسی به انگلیسی ==

* فرهنگ آریانپور
* فرهنگ حییم
* فرهنگ خیام

== فارسی به آلمانی ==

* فرهنگ بزرگ علوی
* لغتنامهٔ اینترنتی آلمانی به فارسی

== فارسی به فرانسه ==

* فرهنگ معلم
* لغت نامهٔ اینترنتی

No comments yet.

TOP