فهرست عناصر شیمیایی

# اربیوم
# ارسنیک
# استاتین
# استرنسیوم
# اسکاندیوم
# اسمیوم
# اکسیژن
# امریسیوم
# انتیموان
# اورانیوم
# ایتربیوم
# ایتریوم
# ایریدیوم
# ایندیوم
# اینشتینیوم
# آبیتیک اسید
# آرگون
# آکتینیوم
# آلومینیوم
# آهن
# باریوم
# برکلیوم
# برم
# بریلیوم
# بور
# بوهریوم
# بیسموت
# پالادیوم
# پتاسیم
# پراسیودیمیوم
# پروتاکتینیوم
# پرومتیوم
# پلاتین
# پلوتونیوم
# پولونیوم
# تالیوم
# تانتالیوم
# تربیوم
# تکنسیوم
# تلوریوم
# تنگستن
# توریوم
# تولیوم
# تیتانیوم
# جیوه
# دارمشتادیوم
# دوبنیوم
# دیسپروزیوم
# رادرفوردیوم
# رادون
# رادیوم
# رنیوم
# روبیدیوم
# روتنیوم
# رودیوم
# رونتگنیم
# روی
# زیرکونیوم
# ژرمانیوم
# ساماریوم
# سدیم
# سرب
# سریوم
# سزیوم
# سلنیوم
# سیبورگیوم
# سیلیسیوم
# طلا
# فرانسیوم
# فرمیوم
# فسفر
# فلوئور
# قلع
# کادمیوم
# کالیفرنیوم
# کبالت
# کربن
# کروم
# کریپتون
# کلر
# کلسیم
# کوریوم
# گادولینیوم
# گالیوم
# گزنون
# گوگرد
# لانتانیوم
# لاورنسیوم
# لوتسیوم
# لیتیوم
# مس
# مندلویوم
# منگنز
# منیزیوم
# مولیبدن
# میتنریوم
# نئون
# نپتونیوم
# نقره
# نوبلیوم
# نیتروژن
# نیکل
# نیوبیوم
# نیودیمیوم
# هاسیوم
# هافنیوم
# هلیوم
# هولمیوم
# هیدروژن
# وانادیوم
# ید
# یوروپیوم

== منابع ==

* The Periodic Kingdom: A Journey Into The Land Of The Chemical Elements (Science Masters Series) by P. W. Atkins, Basic Books publishing, 1997, New Yors
* Handbook of the Elements by Samuel Ruben, Open Court publishing, 1999, Chicago

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.