فهرست روستاهای استان بوشهر

روستاهای استان بوشهر ایران بر اساس شهرستانهای مربوطه:

==شهرستان بوشهر==

بخش مرکزی

دهستان حومه:

دهستان انگالی:

زردکی سفلی . زردکی علیا . محمدشاهی . حمود . رستمی . عسکری . قلعه‌سوخته . کره بند . محرزی . نودرار . احشام‌حسن . احشام شمالی . احشام‌شیخی . تل بهی . حسن نظام . حیدری . زندان . سهیلی . نوکارگزی . نوکارمخی . هفت‌جوش

بخش خارک

دهستان خارک:

== شهرستان تنگستان ==

بخش مرکزی

دهستان اهرم:

آباد ـ گشی ـ بنیان ـ تلخ آبید ـ باغ اسکی ـ باغ خوش‌کو ـ پنبه‌کار ـ چم مزرعه ـ دوبیلی ـ بابایی ـ آب‌کرمو . آمار . دم روباه‌دان . کناربنی . جمالی زایر حسین . حیدری . بازویی . منصوری علیا . کناری . منصوری وسطی . منصوری شمالی . اشکالی منصوری . آشور . اشکالی محمدحاجی . اشکالی عوض حسین . اشکالی سیدی . زایرحسین . چاه‌پیر . سمل جنوبی . کندی . کله‌گرگی . شیرمرد(‌آشیرمرد) . تکون . آشی . مخدان . یخ.

دهستان باغک:

باغک شمالی{•} باغک جنوبی{•} گلکی ـ عالی حسینی ـ سربست ـ آب بویی ـ قنبری ـ خورموجی ـ کنار پزو ـ علیمحمدی ـ قائد ابراهیمی ـ محمد عبدی ـ محمد طاهری ـ حسین سادنی ـ شورکی ـ انبارک ـ گادویی ـ خیاری ـ چاه گاه ـ منگلی ـ چهارتل ـ زیادمال ـ کنگری ـ کشک‌تو ـ قباکلکی ـ سه‌چاه ـ داودی ـ عالی شمس‌الدین ـ مل‌باریک ـ رمه‌چر ـ ده کهنه ـ شمشیری ـ باغ‌سالم جنوبی ـ باغ‌سالم شمالی ـ دهنو ـ تخماری ـ بنه‌گز ـ احمدآباد ـ احشام عبدالحسین ـ احشام محمدحیدر ـ احشام خداداد ـ احشام حاجی خورشید ـ احشام مشهدی ـ خدروها ـ جوی ـ احشام زارمحمد ـ کاکلی ـ احشام درویش محمد.

بخش دلوار

دهستان دلوار:

عالی چنگی ـ زایر ابراهیمی ـ گورک سادات ـ گورک محمد رحیمی ـ گورک سلیمانی ـ گورک دژگاه ـ کله‌بندی ـ خیشن‌اشکن ـ احشام جمال ـ احشام سرتل ـ پهلوان‌کشی ـ گورک مزارحسینی ـ لیلک ـ گرگور ـ چاه‌تلخ شمالی ـ چاه تلخ جنوبی – حاجی آباد ـ مل گپ ـ جائینک ـ عامری.

دهستان بوالخیر:

بنجو{•} باشی ـ بوجیک دو ـ چاه‌پهن ـ هدکان ـ کلات ـ کری ـ سالم‌آباد ـ خورشهابی ـ عامری ـ بوالخیر ـ گهی ـ رستمی ـ ‌بربو ـ دلارمدی.

==شهرستان جم==

بخش مرکزی

دهستان جم:

دهستان کوری:

بخش ریز

دهستان ریز:

دهستان انارستان:

دهستان تشان:

==شهرستان دشتستان==

بخش مرکزی

دهستان حومه:

سرکره. بنداروز . خوش مکان . نی‌نیزک . ابوالفیروز . حسن آباد . گندم ریز . باغ حصار . خوش مکان . گزبلند

دهستان دالکی:

خیرآباد . قلعه‌سفید . راهدار . دهقاید . خوش‌آب . بنه جابری . قراول خانه . بارگاهی .

دهستان زیارت:

زیارت . عیسوند . بنارآب‌شیرین . کلل . چاه‌خانی . صفی آباد . چاه عربی . ده نو .

بخش آب‌پخش

دهستان درواهی:

چم درواهی . بنارآزادگان . میان دشت . چهار برج . گناوه کان .

دهستان دشتی اسماعیل‌خانی:

دشتی اسماعیل‌خانی . بصری . چم تنگ . مکابری . بنار سلیمانی

بخش سعدآباد

دهستان وحدتیه:

سرقنات . برنگ کوچک . برنگ بزرگ . بی من . جره علیا . جره میان . سیاه منصور سفلی . سیاه منصور علیا . شاه قاسم . شول . سبا . چاه نفت نرگسی . ایستگاه بهره برداری نرگسی

دهستان زیرراه:

نظرآقا . بشیرآباد . سربست . اسلام آباد . جتوط . درودگاه . زیرراه . تل سرکوه .

بخش شبانکاره

دهستان شبانکاره:

چاه دول . چاه زنگی . چهل زرعی عجم . چهل زرعی عرب . سمیعا . عطیبه . بهر . خلیفه‌ای . شاه فیروز . شلدان و باغی. لایبه . خیار زار . دهداران علیا . سراج آباد . محمدجمالی . بنه حاج نعمت . بویری . ذکریایی . دهداران سفلی . بنه عباس . پلنگی . دشت گور . میلک . بنه محمد

بخش ارم

دهستان ارم:

رودفاریاب . تنگ سوک . تنگ فاریاب . بزپر . بیدو . آبگرمو . جمیله . خیرک . شکرک . سناوین سنا . انارستان . باغ تاج . تلخ آب . تنگ درکش . چراب . جمغاری . لرده . ناخا

دهستان دهرود:

دهرود سفلی . دهرود علیا . آقامیر احمد . پرگانگ . کفترو . کم زرد . مرده خیر و مزرعه آب شیرین . رونی . چاوک . سوک . ساختمان طاهر

بخش بوشکان

دهستان بوشکان:

بوشکان . امامزاده بده . نور آباد . شلدان . ایلشهر . حاجی آباد . حسین آباد . منصور آباد

دهستان پشتکوه:

آبپای ارغوان . تنگ زرد . درنگ . زیرمله . سرمله . شاه پسرمرد . شاهی جانی . طلحه . فاریاب

== شهرستان دشتی ==

بخش مرکزی

دهستان مرکزی:

دهستان خورموج:

احشام قائدها . باغ وحش . جبری . چارک . چاووشی . چهله . حیدری . درازی . زایر عباسی . زیزار . فقیه‌حسنان . کلل . میانخره . وراوی .

بخش کاکی

دهستان کاکی:

دهستان کبگان:

دهستان چغاپور:

اسماعیل‌محمودی . امام‌آباد(دمنالو) . بادوله . بامنیر . برید . بیکسان . حسین زائری . درگو جنوبی . درگو شمالی . دولت آباد . دهداری . طویل دراز . فقیه‌احمدان . گز دراز . مرحوای . مقاتل . ملخرک . ناصری . (باغ علی‌باقر)

بخش شنبه و طسوج

دهستان شنبه:

دهستان طسوج:

== شهرستان دیر ==

بخش مرکزی

دهستان حومه:

دهستان آبدان:

بخش بردخون

دهستان بردخون:

احشام کهنه{•} بردخون کهنه{•} دمی‌گز جنوبی{•} دمی‌گز شمالی{•} زیدون{•} شیبرم{•} کالو{•} کمال‌احمدی{•} گزخون{•} نرکو{•} مل‌سوخته{•} (حاج‌محمدی{•} کورک{•} مل‌گنزه)

دهستان آبکش:

آبکش{•} احشام محمداحمدی{•} شهنیاء{•} کناری{•} مغدان{•} وحدت‌آباد

==شهرستان دیلم==

بخش مرکزی

دهستان حومه:

عامری{•} کنارکوه . بیدو . بنه خاطر

دهستان لیراوی شمالی:

سیاه مکان بزرگ . بنه اسماعیل . بویرات . مال شهاب . باباحسن جنوبی . باباحسن شمالی . بنه احمد . خواجه گیر . گاوزرد . گزلوری . مظفری جنوبی . مظفری شمالی

بخش امام حسن

دهستان لیراوی جنوبی:

حصار . لیلتین . بنه احمدان . گاودار . بوالفتح . چاه تلخ . شیرینک . قنات . مال سنان . مال میر .

دهستان لیراوی میانی:

والفجر . اسفندیاری . بازتین . چاه شیرین . شهر ویران . گره . حسن آباد

==شهرستان کنگان==

بخش مرکزی

دهستان حومه:

دهستان طاهری:

بخش عسلویه

دهستان عسلویه:

دهستان نای‌بند:

==شهرستان گناوه==

بخش مرکزی

دهستان حیات داوود:

بهمنیاری شرقی – بهمنیاری غربی – تاج ملکی – شول – کلر – کمالی – مال محمد عبدالعلی – احمدحسین – بقعه – تل تل – چاه بردی – چم شهاب – چشمه – فخرآوری – گمارون – تل برج – غولکل – گنجشکی – عباسی – گشویی – محمدصالحی – مینک – بیلک – چاه‌شور – چاهک – قلعه حیدر – مال‌خلیفه – سربست – مال قاید.

بخش ریگ

دهستان رودحله:

پوزگاه – جزیره شمالی – جزیره جنوبی – چهاربرج – چهار روستایی – چهار محال – رود شور – کدائی – کوهک کوچک – گاو سفید بزرگ – گاو سفید کوچک – مال‌محمود – قلعه سرهان – گوابین – مجنون – محمدی – احشام احمد.

==منابع==

* روستاهای دارای دهیاری استان بوشهر بانک جامع دهیاری‌های ایران
* وبلاگ و سایت و وبلاگ‌های روستاهای استان بوشهر معرفی سایت و وبلاگ‌های روستاهای ایران

==جستارهای وابسته==

* فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان بوشهر

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *