فهرست حشرات

* زنبورعسل
* پشه
* مگس
* خرمگس
* ملخ
* سوسک
* آخوندک
* شته
* موریانه
* بید کاغذ
* بید لباس
* زنجره
* ساس
* خرچسونه
* سنجاقک
* کک
* کفش دوزک
* شب‌پره کولی یا پروانه ابریشم‌باف ناجور (Lymanteria dispar)
* شب‌پره دم‌قهوه‌ای (Euproctis chrysorrhoea)
* مورچه قرمز (Solenopsis Saevissima)
* سوسک ژاپنی (Popillia Japonica)
* مگس میوه مدیترانه‌ای (Certitis capitata)
* مگس میوه مکزیکی (Anastrepha ludens)
* مگس میوه زینتی (Dacus dorsalis)
* کرم قوزه پنبه (Pectinophora gossypiella)
* سوسک سفید ریشه (Graphognathus species)
* ملخ چغندر قند (Circulifer tenellus)
* سوسک خاپرا (Trogoderma granarium)
* سوسک برگخوار غلات (Oulem melanopus)
* دم‌جنبانک (Collembola)
* زنجرک سیب‌زمینی (Emposca fabae)
* کرم درخت (borer)

== منابع ==

* وب‌گاه گیاه‌پزشکی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.