فهرست جغرافی‌دانان

==جغرافی‌دانان مسلمان==

این فهرست جغرافی‌دانان نامی مسلمان می‌باشد. فهرست به ترتیب زمان تولد اولویت‌بندی گشته است:

== جغرافی‌دانان مسیحی و اروپایی ==

این فهرست جغرافی‌دانان نامی مسیحی و اروپایی می‌باشد. ترتیب به صورت اولویت در زمان تولد آمده است:

== منبع ==

* «فرهنگ مکتشفین و جغرافی نویسان جهان».نیک بین، نصرالله.انتشارات نبوی، چاپ وزیری ٬ ۱۳۷۵ .

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.